Thu 14. 9. 2006

Evangelium podle Michala

Evangelium podle Michala

1 Potom procházel Ježíš a jeho učedníci vesnice kolem Galilejského jezera. Šel on i jeho učedníci, a kam přišli, kázali evangelium království.
2 1 Ježíš říkal zástupům: "Radujte se a jásejte. Přišel čas, kdy se Bůh chce sklonit ke svému lidu novým způsobem, a nebeské království se přiblížilo.
3 Máte rádi dobrý podpopelný chléb? Zahoří tvoje srdce při pohledu na nové pole, silného mezka, kterého prodávají na trhu? Nemůžeš odtrhnout oči od nádherných šatů? Ano, toto jsou dobré věci od mého Otce v nebesích, ale On sám je mnohem víc.
4 Jaký je Otec, kterého znáš? Je pro tebe někým, po kom prahne tvoje duše? Nebo jsi až příliš často znuděný čtením Zákona v synagogách, zpíváním žalmů i společnou modlitbou? Říkám ti, že je to proto, že jsi Ho ještě nepoznal v celé Jeho rozmanitosti, ve všem, co On koná.
5 Amen, říkám ti, že se potřebuješ nově setkat se svým Otcem v nebesích. On je mnohem více, než jen náboženství, ve kterém možná žiješ, On je živý Bůh. Živý, a chce tě mít blízko, ukázat se ti z nové stránky, abys Ho poznal tak, jak jsi Ho ještě nepoznal. Nikdo na světě není takový, jaký je On."
6 Když Ježíš dokončil tato slova, stalo se, že lidé žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má veselé a záživné náboženství, a ne jako zákoníci a starší.
7 Kamkoli tedy Ježíš přišel, sbíhal se k němu veliký zástup lidí toužící slyšet jeho slova, a vidět jeho skutky zjevující Otce všem lidem v Jeho tvořivosti a rozmanitosti.
8 Po nějakém čase se u břehu Genezaretského jezera seběhl veliký zástup, aby slyšel jeho slova, a tehdy musel Ježíš nastoupit na loďku, neboť zástup byl velice veliký, a tlačil se na něho.
9 Když nasedl na loďku a ta odrazila kousek od břehu, zavolal své učedníky, aby přišli ke břehu, a pak promluvil k zástupu.
10 2 Řekl: "Víte, že africká cikáda vábí partnera zvukem o síle až pěti křičících malých dětí? Nebo že lidské ledviny denně přefiltrují až 85 chomérů tekutiny? Napadlo vás někdy, že je až 2000 druhů blech?
11 Ano, tak tvořivý je Otec ve vší své moudrosti. A On nejen chce, abys to vše nádherné, co stvořil, obdivoval, ale aby ses stal také tvořivým, jako tvůj Otec je tvořivý."
12 Tehdy Ježíš zavolal své učedníky, které předem vyučil ve vší moudrosti Království, a řekl jim, aby v této moudrosti vyučili též celý zástup. Zástup tedy zůstal na onom místě po mnoho dní, a učil se vší rozmanité moudrosti Boží.
13 Kolem Petra shromáždil se veliký zástup lidí, a on je vyučoval, kterak psát básně a texty pro chrámové zpěváky. Zde na tomto místě vznikla nádherná píseň s poetickým názvem „Než kohout třikrát zakokrhá.“
14 Jan použil všechen svůj um, aby všem hladovým lidem ukázal, kterak mohou slavit Boha hraním pantomimy ve vší její rozmanitosti. Jeho oblíbená scénka „Oheň z nebe“ byla poté hrána snad po celém Izraeli nadšenými posluchači.
15 Pod vedením Jidáše apoštola hrála se hra s názvem „Honba za třiceti stříbrnými“, kde hráči museli využít všechen svůj um a strategické myšlení. Nakonec vyhrál jistý Mojše z Betléma, který jako jediný dokázal neskončit na šibenici.
16 Nakonec největší úspěch měla Marie Magdaléna, která se za svého minulého života naučila perfektně dbát o sebe, své tělo a nehtíky. Tuto moudrost boží ocenily všechny ženy i dívky z celého okolí Genezaretského jezera.
17 A sám Mistr učil zájemce z řad lidu, kterak namíchat z nealkoholické vody nealkoholické víno, a ještě se přitom neopít.
18 3 Druhého dne, když lid již byl nadmíru rozveselen v Boží přítomnosti, přišli k zástupu i chrámoví zpěváci. Přišel Asaf i Jošua, a dokonce i sbor chrámových zpěváků. kteří nesli hrdé jméno „Hora andělů“.
19 Tehdy se lid převelice zaradoval a roztančil se na té pláni radostně před Hospodinem.
20 Když pak nastal večer, zapálil lid ohně, a připravil pochodně. Vedle Mistra stál Asaf, a tóny své lyry dokazoval, co se o něm říkalo, a totiž, že je snad schopen přinést nebe na zemi.
21 Tehdy se i Ježíš převelice zaradoval, že se lid tak raduje v Boží přítomnosti, a že Otcova přítomnost zastínila celé společenství. Lid pak tančil, zpíval, a poslouchal písně až do samého rána.
22 4 Třetího dne přišli někteří lidé za Mistrem, a ptali se ho: „Mistře, kde se nejraději modlíš?“
23 A on jim řekl: „Nejraději někde na mezkovi, ale jen když jede dost rychle.“
24 Tazatel se podivil nad jeho odpovědí, ale tázal se dále: „A Mistře, kam by ses nejraději podíval?“
25 „Nejraději do země jménem Vatikán, protože tam jsem ještě nebyl,“ zněla odpověď.
26 Další otázka na sebe nenechala dlouho čekat: „A Mistře, který chrámový zpěvák je tvým nejoblíbenějším?“
27 „Asaf je mému srdci nejbližší, ale když se chci pořádně roztavit, jdu si poslechnout Horu andělů.“
28 „A Mistře, co tě nejvíc obtěžuje na světě, ve kterém jsi?“
29 Tehdy se Ježíš zamyslel, a chvíli psal rukou do písku. Pak zvedl své oči k tazatelům, a odpověděl jim: „Nejvíc kompromisy lidí ve vztahu k mému Otci, ano, nejvíc, když někdo nejede naplno.“
30 Tehdy ho tazatelé opustili obviněni ve svých svědomích, neboť se neúčastnili s velkým nadšením všech moudrých aktivit, a šli svou cestou.
31 5 Potom se Ježíš s radostí podíval na zástupy, vědom si toho, že vize, se kterou přišel na Zemi, se naplňuje. Viděl mnoho lidí, kteří byli znovu nadšení ze života s Otcem, a jeho srdce plesalo při pomyšlení, že se tito rozejdou, aby toto evangelium Království nesli do celého národa.
32 Též se jeho srdce velmi radovalo, když viděl, jak jsou naplněny všechny duševní i tělesné potřeby Božích dětí, a to takovou měrou, jako málokdy.
33 Ježíš, vědom si toho, že přišel od Otce, a jde k Otci, připravil vše k rozpuštění zástupu. Svolal všechny své učedníky, ty, kteří sloužili předáváním rozmanité moudrosti Boží,
34 6 ale i ty, kteří sloužili podpůrnými pracemi, jako například správa vínovny, či strážení celé pláně kolem jezera proti vniknutí farizeů či zákoníků.
35 7 Nakonec dal Ježíš pokyn k vybrání registračního poplatku, a propustil zástup do jejich domovů.

Zdroje:

  1. http://www.kris­tfest.cz/2006/ – Hlavní stránka s úvodním mottem
  2. http://www.kris­tfest.cz/…m/wor­kshopy/ – Workshopy
  3. http://www.kris­tfest.cz/…gram/ka­pely/ – Kapely
  4. http://www.kris­tfest.cz/…pro­fest-tym/ – Tým
  5. http://www.kris­tfest.cz/…osla­ni-cile/ – Vize, poslání, cíle
  6. http://www.kris­tfest.cz/…nizac­ni-tym/ – Organizační tým
  7. http://www.kris­tfest.cz/2006/in­fo/ceny/ – Ceny